Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្បាលទឹក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្បាលទឹក

ឃុំ ក្បាលទឹក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖