Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ទឹកផុស ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ទឹកផុស

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ក្ដុលសែនជ័យ 040109
ឃុំ ក្បាលទឹក 040104
ឃុំ ក្រាំងស្គារ 040106
ឃុំ ខ្លុងពពក 040105
ឃុំ ចោងម៉ោង 040103
ឃុំ ជៀប 040102
ឃុំ តាំងក្រសាំង 040107
ឃុំ ទួលខ្ពស់ 040108
ឃុំ អភិវឌ្ឈន៍ 040101

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ទឹកផុស ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា