Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពាម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពាម

ឃុំ ពាម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖