Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ប្រស្នឹប

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ប្រស្នឹប

ឃុំ ប្រស្នឹប មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖