Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ លង្វែក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ លង្វែក

ឃុំ លង្វែក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖