Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អំពិលទឹក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អំពិលទឹក

ឃុំ អំពិលទឹក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖