Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក កំពង់ត្រលាច ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក កំពង់ត្រលាច

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កំពង់ត្រលាច 040204
ឃុំ ច្រេស 040203
ឃុំ ឈូកស 040202
ឃុំ តាជេស 040209
ឃុំ ថ្មឥដ្ឋ 040210
ឃុំ ពានី 040207
ឃុំ លង្វែក 040205
ឃុំ សែប 040208
ឃុំ អូរឫស្សី 040206
ឃុំ អំពិលទឹក 040201

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក កំពង់ត្រលាច ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា