Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រងិល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រងិល

ឃុំ ត្រងិល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖