Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ប្រឡាយមាស

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ប្រឡាយមាស

ឃុំ ប្រឡាយមាស មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖