Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ផ្លូវទូក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ផ្លូវទូក

ឃុំ ផ្លូវទូក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖