Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កំពង់ហៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កំពង់ហៅ

ឃុំ កំពង់ហៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖