Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ក្រុង កំពង់ឆ្នាំង ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង នៃប្រទេសកម្ពុជា

ក្រុង កំពង់ឆ្នាំង

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ កំពង់ឆ្នាំង 040802
សង្កាត់ ខ្សាម 040804
សង្កាត់ ប្អេរ 040803
សង្កាត់ ផ្សារឆ្នាំង 040801

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ក្រុង កំពង់ឆ្នាំង ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា