Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងចាន់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងចាន់

ឃុំ ត្រពាំងចាន់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖