Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ដែលមានអក្សរ អ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចាញរូង040401
ប្រទេសកម្ពុជាអណ្ដូងស្នាយ040701
ប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឈន៍040101
ប្រទេសកម្ពុជាអូរឫស្សី040206
ប្រទេសកម្ពុជាអំពិលទឹក040201