Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ដែលមានអក្សរ ស. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាសេដ្ឋី040505
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយ040506
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយជុក040507
ប្រទេសកម្ពុជាសែប040208
ប្រទេសកម្ពុជាសំរោងសែន040607
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយរំពារ040608
ប្រទេសកម្ពុជាស្រែថ្មី040711
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយជ្រុំ040712