Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ដែលមានអក្សរ ព. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាពង្រ040707
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃមូល040709
ប្រទេសកម្ពុជាពន្លៃ040410
ប្រទេសកម្ពុជាពពេល040409
ប្រទេសកម្ពុជាពេជចង្វារ040408
ប្រទេសកម្ពុជាពានី040207
ប្រទេសកម្ពុជាពាម040504
ប្រទេសកម្ពុជាពាមឆ្កោក040304
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃគ្រី040305
ប្រទេសកម្ពុជាពោធិ៍040605