Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ដែលមានអក្សរ ត. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាតាជេស040209
ប្រទេសកម្ពុជាតាំងក្រសាំង040107
ប្រទេសកម្ពុជាត្បែងខ្ពស់040508
ប្រទេសកម្ពុជាត្រងិល040609
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងចាន់040411