Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ខ' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ដែលមានអក្សរ ខ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ខ' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខុនរ៉ង040404
ប្រទេសកម្ពុជាខ្នារឆ្មារ040502
ប្រទេសកម្ពុជាខ្លុងពពក040105
ប្រទេសកម្ពុជាខ្សាម040804