Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកោះថ្កូវ040302
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់អុស040303
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ឆ្នាំង040802
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ត្រលាច040204
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ព្រះគគីរ040405
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ហៅ040603
ប្រទេសកម្ពុជាក្ដុលសែនជ័យ040109
ប្រទេសកម្ពុជាក្បាលទឹក040104
ប្រទេសកម្ពុជាក្រាំងស្គារ040106
ប្រទេសកម្ពុជាក្រាំងលាវ040706
ប្រទេសកម្ពុជាក្រាំងល្វា040503