Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

ឃុំ​ផ្តើម​ដោយ​អក្សរ​ក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

រកឃើញលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចំនួន 70 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

មាន 1 ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ នៅក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

ខេត្តឬរាជធានីដែលនៅជិត ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

លេខកូដដែលមានក្នុង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ កោះថ្កូវ040302
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ កំពង់អុស040303
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ជលសា040301
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ពាមឆ្កោក040304
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ព្រៃគ្រី040305
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ កំពង់ត្រលាច040204
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ច្រេស040203
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ឈូកស040202
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ តាជេស040209
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ថ្មឥដ្ឋ040210
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ពានី040207
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ លង្វែក040205
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ សែប040208
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ អូរឫស្សី040206
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ អំពិលទឹក040201
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ កំពង់ព្រះគគីរ040405
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ខុនរ៉ង040404
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ចក040403
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ឆ្នូកទ្រូ040402
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ត្រពាំងចាន់040411
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ផ្សារ040407
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ពន្លៃ040410
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ពពេល040409
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ពេជចង្វារ040408
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ អញ្ចាញរូង040401
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ​ មេលំ040406
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ កំពង់ហៅ040603
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ច្រណូក040601
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ដារ040602
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ត្រងិល040609
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ប្រឡាយមាស040606
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ផ្លូវទូក040604
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ពោធិ៍040605
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ សំរោងសែន040607
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ស្វាយរំពារ040608
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ក្ដុលសែនជ័យ040109
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ក្បាលទឹក040104
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ក្រាំងស្គារ040106
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ខ្លុងពពក040105
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ចោងម៉ោង040103
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ជៀប040102
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ តាំងក្រសាំង040107
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ទួលខ្ពស់040108
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ អភិវឌ្ឈន៍040101
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ក្រាំងលាវ040706
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ គោកបន្ទាយ040705
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ជើងគ្រាវ040703
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ជ្រៃបាក់040704
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ទឹកហួត040713
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ បន្ទាយព្រាល040702
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ប្រស្នឹប040708
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ពង្រ040707
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ព្រៃមូល040709
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ រលាប្អៀរ040710
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ស្រែថ្មី040711
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ស្វាយជ្រុំ040712
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ អណ្ដូងស្នាយ040701
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ក្រាំងល្វា040503
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ខ្នារឆ្មារ040502
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ឈានឡើង040501
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ត្បែងខ្ពស់040508
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ធ្លកវៀន040509
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ពាម040504
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ សេដ្ឋី040505
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ស្វាយ040506
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង ឃុំ ស្វាយជុក040507
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង សង្កាត់ កំពង់ឆ្នាំង040802
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង សង្កាត់ ខ្សាម040804
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង សង្កាត់ ប្អេរ040803
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង សង្កាត់ ផ្សារឆ្នាំង040801

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។