Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

ខេត្តឬរាជធានីដែលនៅជិត ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា