Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

​ឃុំ​​ ទួលសំបួរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ​ឃុំ​​ ទួលសំបួរ

​ឃុំ​​ ទួលសំបួរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖