Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

​ឃុំ​​ ទួលព្រះឃ្លាំង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ​ឃុំ​​ ទួលព្រះឃ្លាំង

​ឃុំ​​ ទួលព្រះឃ្លាំង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖