Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

​ឃុំ​​ សូភាស

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ​ឃុំ​​ សូភាស

​ឃុំ​​ សូភាស មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖