Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

​ឃុំ​​ ពាមកោះស្នា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ​ឃុំ​​ ពាមកោះស្នា

​ឃុំ​​ ពាមកោះស្នា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖