Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

​ឃុំ​​ អូរម្លូរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ​ឃុំ​​ អូរម្លូរ

​ឃុំ​​ អូរម្លូរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖