Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ផ្ទះកណ្ដាល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ផ្ទះកណ្ដាល

ឃុំ ផ្ទះកណ្ដាល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖