Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ខ្វិតធំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ខ្វិតធំ

ឃុំ ខ្វិតធំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖