Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បារាយណ៏

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បារាយណ៏

ឃុំ បារាយណ៏ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖