Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពាមជីកង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពាមជីកង

ឃុំ ពាមជីកង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖