Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កងតាណឹង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កងតាណឹង

ឃុំ កងតាណឹង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖