Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងគរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងគរ

ឃុំ ត្រពាំងគរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖