Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្ពឺ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្ពឺ

ឃុំ ស្ពឺ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖