Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រប់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រប់

ឃុំ ត្រប់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖