Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ សណ្ដែក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ សណ្ដែក

ឃុំ សណ្ដែក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖