Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ សំបូរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ សំបូរ

ឃុំ សំបូរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖