Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម ដែលមានអក្សរ អ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'អ' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាអង្គរបាន030601
ប្រទេសកម្ពុជាអូរស្វាយ030510
ប្រទេសកម្ពុជា​ អំពិល030501
ប្រទេសកម្ពុជា​​​ អារក្សត្នោត031001
ប្រទេសកម្ពុជា​​​ អូរម្លូរ031005