Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម ដែលមានអក្សរ ស. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាសណ្ដែក030108
ប្រទេសកម្ពុជាសំបូរ030107
ប្រទេសកម្ពុជាសូទិព្វ030308
ប្រទេសកម្ពុជាស្រម៉រ030309
ប្រទេសកម្ពុជា​ សំពងជ័យ030306
ប្រទេសកម្ពុជា​​ ស្ដើងជ័យ030307
ប្រទេសកម្ពុជាសូរគង030611
ប្រទេសកម្ពុជាស្ដៅ030610
ប្រទេសកម្ពុជាសូរ្យសែន030810
ប្រទេសកម្ពុជាសំរោង030811
ប្រទេសកម្ពុជាស្រង៉ែ030812
ប្រទេសកម្ពុជាសំបួរមាស030403
ប្រទេសកម្ពុជាស្ពឺ030205
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយទាប030206
ប្រទេសកម្ពុជាស្រក030513
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយខ្សាច់ភ្នំ023113
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយពោធិ023712
ប្រទេសកម្ពុជាឬស្សីស្រុក024311
ប្រទេសកម្ពុជា​​​ សូភាស031010