Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'រ' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម ដែលមានអក្សរ រ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'រ' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជារកាគយ030609
ប្រទេសកម្ពុជារាយប៉ាយ030607
ប្រទេសកម្ពុជា​ រកាអារ030608
ប្រទេសកម្ពុជារអាង030511
ប្រទេសកម្ពុជារំចេក030512