Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ម' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម ដែលមានអក្សរ ម. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ម' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាមានជ័យ027905
ប្រទេសកម្ពុជាមេព្រីង030105
ប្រទេសកម្ពុជា​ មៀន030808
ប្រទេសកម្ពុជា​​ មហាខ្ងូង030705
ប្រទេសកម្ពុជា​​ មហាលាភ030704
ប្រទេសកម្ពុជា​​​ មេសរជ្រៃ031004