Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម ដែលមានអក្សរ ព. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាពាមជីកង030604
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកកុយ030605
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកក្របៅ030606
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកដំបូក026108
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែកពោធិ025509
ប្រទេសកម្ពុជាព្រែករំដេង024910
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃចារ030304
ប្រទេសកម្ពុជា​​ ព្រីងជ្រុំ030305
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃឈរ030809
ប្រទេសកម្ពុជា​​ ពង្រ030707
ប្រទេសកម្ពុជា​​ ពាមប្រធ្នោះ030706
ប្រទេសកម្ពុជា​​ ព្រែកតានង់030708
ប្រទេសកម្ពុជា​​​ ពាមកោះស្នា031006
ប្រទេសកម្ពុជា​​​ ព្រែកកក់031009
ប្រទេសកម្ពុជា​​​ ព្រែកបាក់031008
ប្រទេសកម្ពុជា​​​ ព្រះអណ្ដូង031007