Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម ដែលមានអក្សរ ប. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាបាធាយ030101
ប្រទេសកម្ពុជាបារាយណ៏030801
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងណាយ030802
ប្រទេសកម្ពុជាបារាយណ៏030301
ប្រទេសកម្ពុជាប្រ៉ាយ៉ាម026707
ប្រទេសកម្ពុជាបុសខ្នុរ030201
ប្រទេសកម្ពុជា​ បឺងកុក030401