Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ទ' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម ដែលមានអក្សរ ទ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ទ' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាទងត្រឡាច022514
ប្រទេសកម្ពុជាទ្រាន030514
ប្រទេសកម្ពុជា​ ទំនប់030112
ប្រទេសកម្ពុជា​​​ ទួលព្រះឃ្លាំង031011
ប្រទេសកម្ពុជា​​​ ទួលសំបួរ031012