Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម ដែលមានអក្សរ ត. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាតាប្រុក030208
ប្រទេសកម្ពុជាតាអុង030207
ប្រទេសកម្ពុជាតាំងក្រសាំង030110
ប្រទេសកម្ពុជាតាំងក្រាំង030109
ប្រទេសកម្ពុជាត្រប់030111
ប្រទេសកម្ពុជាតុងរ៉ុង030814
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងព្រះ030815
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងគរ030310