Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ចាម

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកងតាណឹង030602
ប្រទេសកម្ពុជាកោះទន្ទឺម030508
ប្រទេសកម្ពុជាកោះសំរោង030507
ប្រទេសកម្ពុជាក្រលា030509
ប្រទេសកម្ពុជា​ កៀនជ្រៃ030503
ប្រទេសកម្ពុជា​ កោះមិត្ត030505
ប្រទេសកម្ពុជា​ កោះរកា030506
ប្រទេសកម្ពុជាកោះអណ្ដែត028504
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ចាម030402
ប្រទេសកម្ពុជាក្រួច030806
ប្រទេសកម្ពុជា​​ កោះសូទិន030702
ប្រទេសកម្ពុជា​​ កំពង់រាប030701