Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code
ប្រៃសណីយ៍ខេត្តស្ទឹងត្រែង
ភូមិ ព្រែក, ផ្លូវ ៦៣, សង្កាត់ ស្ទឹងត្រែង, ក្រុង ស្ទឹងត្រែង, ខេត្ត​ ស្ទឹងត្រែង