Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code
ប្រៃសណីយ៍ខេត្តសៀមរាប
វិថីពោធិកំបោរ, សង្កាត់ ស្វាយដង្គំ, ក្រុង សៀមរាប, ខេត្ត សៀមរាប(១៧២៥២)