Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code
បង្ហាញលទ្ធផលមួយ
ប្រៃសណីយ៍ខេត្តរតនៈគិរី
ផ្លូវជាតិ លេខ ៧៨,​ ភូមិ អភិវឌ្ឍន៍, សង្កាត់ ឡាបានសៀក, ក្រុង បានលុន, ខេត្ត រតនគីរី