Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code
ប្រៃសណីយ៍ខេត្តព្រះវិហារ
ផ្លូវលេខ ២, ភូមិ កណ្ដាល, សង្កាត់ កំពង់ប្រណាក, ក្រុង ព្រះវិហារ, ខេត្ត ព្រះវិហារ