Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code
សាខាទឹកល្អក់
# ៤៨៨ BC Eo, ផ្លូវ ម៉ៅសេទុង, សង្កាត់ ទឹកល្អក់ទី ១, ខ័ណ្ឌ ទួលគោក, ភ្នំពេញ