Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code
ស្នាក់ការកណ្តាលប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា
ផ្លូវ ១៣ កែង ១០២, សង្កាត់ វត្តភ្នំ, ខ័ណ្ឌ ដូនពេញ, ភ្នំពេញ